STATUT
Stowarzyszenia KOBIECE SKRZYDŁA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Kobiece Skrzydła zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Mikołów.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Uchwałę o przystąpieniu do tych organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.
 3. W każdym przypadku dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci, których wzory zatwierdzane są przez władze Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

§ 7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 8

Celami działalności Stowarzyszenia jest:

 1. integracja środowisk kobiecych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 2. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet,
 3. podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
 4. propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i w polityce,
 5. promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych,
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 7. działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet,
 8. przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym,
 9. podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 10. organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia,
 11. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej kobiet,
 12. działalność charytatywna i pomoc społeczna,
 13. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 14. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 16. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 17. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 18. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami kobiet,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 3. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,
 4. rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowymi,
 5. organizację szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, imprez kulturalnych itp. poprzez wymianę doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet oraz innych inicjatyw na rzecz kobiet,
 6. organizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową,
 7. organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych na terenie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 8. wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia,
 9. inicjowanie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
 10. udział w budowaniu świadomości kobiet,
 11. wspomaganie kobiet i ich rodzin poprzez różnego typu poradnictwo oraz doradztwo,
 12. kształtowanie systemu motywacyjnego dla kobiet oraz wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju osobistego,
 13. wyrażanie opinii o istotnych sprawach dotyczących życia codziennego i publicznego,
 14. tworzenie funduszy stypendialnych dla kobiet.
 15. pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji oraz funduszy krajowych i zagranicznych,
 16. organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,
 17. tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych,
 18. prowadzenie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,
 19. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,
 20. realizacje projektów przeznaczonych dla konkretnych instytucji i społeczności,
 21. organizowanie czasu wolnego dla kobiet i ich rodzin, organizowanie wycieczek i aktywnego wypoczynku,
 22. nawiązywanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 23. planowanie i realizacja projektów z zakresu wspierania i rozwoju ekonomii społecznej.

§ 10

 1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 3. Działania organizacji są prowadzone jako:
  1. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
  2. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  3. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  4. 47.19.2 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  5. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  6. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  7. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  8. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  9. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  10. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  11. 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  12. 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
  13. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  14. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  15. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  16. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  17. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  18. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  19. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  20. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  21. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  22. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  23. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  24. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  25. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  26. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  27. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  28. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  29. 93.1 Działalność związana ze sportem
  30. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  31. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  32. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Rozdział III
Członkowie, prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających
 3. Honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd po złożeniu deklaracji.
 2. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem uczestnictwa w spotkaniu założycielskim i wpisaniu się na listę Członków Założycieli.
 3. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami mogą zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
 3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
 5. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia oznaki Stowarzyszenia,
 6. do korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularne płacenie składek członkowskich, po uchwaleniu stawki przez Walne Zebranie Członków,
 3. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia,
 5. dbanie o mienie Stowarzyszenia.
 6. propagowanie Stowarzyszenia, pozyskiwanie nowych członków oraz osób wspierających działalność Stowarzyszenie.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie wspiera cele Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej.
 2. Członek wspierający i honorowy posiada prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem stałego pełnomocnika.
 4. Członek wspierający i honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia,
 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
  • niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
  • śmierci członka będącego osobą fizyczną.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
 3. Informacje o statusie członkowskim udzielane są na wniosek członka Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków (kworum). Do wyboru członków Zarządu wymagana jest absolutna większość głosów.
 3. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, nie później niż do 30 czerwca.
 2. W zwyczajnym Walnym Zebranie Członków udział biorą:
  • zwyczajni członkowie Stowarzyszenia nie posiadający zaległości w opłatach składek członkowskich – z głosem decydującym,
  • członkowie wspierający i członkowie honorowi oraz zaproszeni goście, z głosem opiniotwórczym.
 3. O terminie i miejscu spotkania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania, listami zwykłymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez członka adres poczty.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 2. Żądanie lub wniosek, powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w dowolnym czasie nie później niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu co do rozpatrywania spraw nie objętych porządkiem obrad.
 4. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Ustalanie zasad określania wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 5. Wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 6. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 8. Uchwalanie budżetu.
 9. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia m.in. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

§ 22
Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Jeżeli jednak Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał ze względu na brak kworum, wówczas kolejne Walne Zebranie Członków może podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków, przy czym głosowanie może dotyczyć jedynie spraw określonych w pierwotnym porządku obrad.
 2. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym miejscu na obszarze województwa śląskiego wskazanym przez Zarząd.

§ 23
Zarząd

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa, Członka Zarządu.
 3. Mandat członków Zarządu jest odnawialny.
 4. Członkowie Zarządu wybierani są na 3 lata.
 5. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
 8. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  • złożenia rezygnacji,
  • niewykonywania funkcji przez okres, co najmniej 6 miesięcy,
  • braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
 9. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami oraz Zastępcę Prezesa i Członka Zarządu.
 10. Odwołania Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy członków.
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 6. opracowywanie i uchwalanie programów oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,
 7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających oraz określanie statusów członków Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
 9. określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
 10. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,
 12. tworzenie oddziałów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia oraz do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia wraz z innym członkiem zarządu łącznie.

§ 26

Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.

§ 27
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,
  • wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 6. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  • członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się, w szczególności:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,
  3. prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
  4. dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,
  5. odsetki bankowe i inne dochody z kapitału,
  6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach i w formie przewidzianych odrębnymi przepisami.

§ 30

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

§ 31

 1. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 3. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

§ 33

 1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jej środków podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
 3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
 4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
 5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 34

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Dołącz do Stowarzyszenie Kobiece Skrzydła

Zgadzasz się z postanowieniami Statutu i wiesz, że Kobiece Skrzydła to przestrzeń dla Ciebie? Kliknij w przycisk, pobierz i wypełnij deklarację, a następnie weź ją ze sobą na najbliższe spotkanie Kobiecych Skrzydeł.

Będzie nam miło mieć Ciebie w swoim zespole 🙂